Vår vision för Trollbäcken

Trollbäcken är den del av Tyresö som först kom att få större permanentboende med början på 40-50 talet, vilket fortfarande präglar området och även ger dess karaktär och charm. Ändå finns problem att åtgärda. Vår vision för Trollbäcken innefattar:

Gator och trafik
Gudöbroleden genom Trollbäcken fullföljs med rondeller vid Skogsängsvägen och Skrubba Malmväg. Bullerdämpande åtgärder genomförs där problem finns. Närområdet intill vägen behöver också snyggas till. Kollektivtrafiken förbättras till exempel genom närtrafik/servicelinje i Skälsätra. Om inte SL kör kan kommunen själv handla upp trafik. Fler trafiksäkra gång- och cykelvägar behövs längs starkt trafikerade stråk, till exempel från Sofieberg till Tyresö centrum.

Bostäder och mötesplatser
Lägenheter byggs i låga flerfamiljshus, kombinerade med verksamhetslokaler. Området längs sträckan Södergården-Alléplan-Solviken utreds för detta. En flytt av bensinstationerna i Trollbäcken till Skrubbatriangelns industriområde ger goda planeringsmöjligheter för boende kring Södergården. Industriområdet närmast vattnet vid Solviken bör kunna användas för bostäder. I den norra delen av Fornuddsparken ska ett äldreboende byggas och Ängsgården ska rivas. På Ängsgårdens plats kan sedan nya bostäder byggas.

Friluftsliv och fritid
En gång- och cykelbro ska byggas över Gudö å för att bland annat skapa vandringsled runt Långsjön och alternativ väg till Tyresta naturreservat. Trollbäckens grönområden ska vårdas och rustas upp. Till exempel föreslår vi återställande av gravarna på Fornudden, de är inte avsedda för nöjesåkning med cykel eller moped. En strandpromenad från Fornuddsparken till Kumlabadet skulle vara ett värdefullt tillskott liksom en uppsnyggad gångväg ända ut till gravområdet. Mötesplatser planeras för äldre ungdomar, som vuxit ur fritidsgården. Skollokaler och delar av biblioteket ska kunna användas utanför skoltid av bland annat föreningslivet.