Utveckla Östra Tyresö och bygg ett tredje körfält

Utvecklingen i stora delar av Östra Tyresö har hållits tillbaka i mer än ett halvt sekel. Det är ont om allmän service, affärscentra, arbetsplatser, skolor och sådant som ingår i ett modernt samhälle. Folkpartiet vill planera, planlägga och ge förutsättningarna att utforma östra Tyresö till ett skärgårdssamhälle i tiden. Östra Tyresö blir i vår vision ett samhälle som attraherar framsynta människor. Människor som varje samhälle så väl behöver för sin utveckling.

Tredje körfält på Tyresövägen
Folkpartiet verkar för att en utbyggnad med ett tredje körfält på sträckan Bollmoravägen -Petterboda påbörjas med det snaraste. Trafiksituationen på Tyresövägen upplevs redan nu som ansträngd. Att i det läget skjuta på investeringen är direkt olämpligt.
Fyrstegsprincipen kan i bästa fall mildra rådande situation. När det visar sig att de tre första stegen i fyrstegsprincipen inte får tillräcklig effekt ska beredskap finnas att tidigarelägga alla etapper i utbyggnaden av Tyresövägen.

En förutsättning för att uppnå ökat kollektivresande är att parkeringar ordnas. Inventering och åtgärder, samt reservation av mark för infartsparkeringar för bil och cykel ska därför göras utan dröjsmål.

Bostäder och byggande
Sedan länge driver Folkpartiet på om utökade bygglov på halvön. För att möjliggöra större byggrätter i Yttre Brevik och i områden som sägs ha ont om vatten har vi varit starkt engagerade i det arbete som Breviksbor förtjänstfullt bedrivit beträffande lokala anläggningar för dricksvatten och lokala reningsverk för avloppsrening. Fastighetsägarna blir då mindre beroende av att planeringen inte går så snabbt som vi egentligen önskar. Otillräcklig vägstandard och alltför gles kollektivtrafik begränsar möjligheten att i närtid minska tomtstorlekar. Småskaliga flerbostadshus kan övervägas. Sjö- och strandtomter ska ha rätt att anlägga egen mindre brygga.

Service och kollektivtrafik
Redan i översiktsplanearbetet 2008 krävde Folkpartiet att del av Tegelbruksvägen med början i Trinntorp planeras för service och att vårdcentral planeras i Strand. Mark för förskolor, skolor, handel och affärscentra ska planeras i naturliga knutpunkter och stråk. Kommunen ska därför driva en aktiv markpolitik och köpa mark t. ex. till förskolor och idrottsanläggningar Kollektivtrafiken till exempel till Tyresö centrum och till gymnasiet ska förbättras.

Skola och fritid
Brevik skola ska utnyttjas bättre och kan kompletteras för utökad fritidsverksamhet för alla åldrar.. I Kalvfjärden, Ällmorafjärden och Vissvassfjärden bör mindre marinor för allmänheten få byggas ut, med de miljöhänsyn som hör till denna friluftsverksamhet.

Kulturmiljöerna kring Tyresö slott och Notholmen skall skyddas, vårdas och utvecklas.

Seniorer
Ett privat boende, 55+, är planerat i Tegelbruksområdet. Hemtjänst och bostadsanpassning gör det möjligt för äldre att bo hemma. Andra boendeformer ska finnas att tillgå i kommundelen när detta inte längre fungerar. Placering ska utredas i nu påbörjat översiktsplanearbete.