Utbildning, arbetsmarknad och integration

Jobb och näringslivSkola och förskola

Tal i Kommunfullmäktige 2013 06 12 (förkortad version) av Margareta Ternstedt,ordförande i Gymnasie –och arbetsmarknadsnämnden

Ordförande, ledamöter, åhörare!

Tyresö växer och det går bra för Tyresö. Med Gymnasie –och arbetsmarknadsnämnden går det däremot både upp och ner!

Utan tvekan har Gymnasie – och arbetsmarknadsnämnden ett mödosamt år framför sig på grund av obalans i gymnasiets ekonomi. Anledning till optimism finns ändå. Vuxenutbildningen är föredömlig i att utveckla och anpassa sig till både brukarnas och arbetsmarknadens behov. Vi har bred politisk enighet om att vi ska ha ett gymnasium i Tyresö. Arbetscentrum är delaktigt i flera projekt och samverkar med andra kommuner och aktörer.

Min bedömning är att förutsättningar trots allt finns för goda resultat inom alla nämndens verksamheter.

Utbildning, arbetsmarknad och integration är tre av de mest centrala politikområdena för 2014.

Förslag har förts fram inom alliansen att utreda en modell för arbetslivsintroduktion. Det välkomnar vi från Folkpartiet. Folkpartiet vill dock främst stärka gymnasiets yrkesprogram, lärlingssystem i vuxenutbildningen och C3L:s yrkesutbildningar.

Samtliga insatser ger både ungdomar och vuxna gymnasiekompetens och praktik, vilket idag är ett krav för anställningsbarhet. C3L har deltagit i det EU-stödda projektet ArbetSam, som ger utrikes födda kunskaper i svenska språket under arbetstid. Arbetslösheten bland utrikes födda i kommunen är ju som bekant högre än för andra grupper av arbetslösa.  I Tyresö var ca 380 utrikes födda personer arbetslösa.
………
C3L söker också kontinuerligt och erhåller statsbidrag. Dit hör statsbidrag för ökade kostnader för arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år och extra statsbidrag för yrkesvux.  I april 2013 var arbetslösheten för ungdomar i åldern 18-24 år 6,7 % eller 272 personer.

Organisationen för att söka upp ungdomar som varken studerar eller arbetar bibehålls under 2014.
………
Hur framtiden gestaltar sig för Tyresö gymnasium avgörs dels av de beslut som fattas 2014 om ett framtida gymnasium i Tyresö, men också av det stöd vi i politiken ger gymnasiets kvarvarande program. Under 2014 beräknas gymnasiet ha ca 650 elever. För att ge dem en utbildning med hög kvalitet krävs att skolan går in i år 2014 med en budget i balans.

Gymnasiet tillförs i 2014 års budget 3 mnkr för att ge de elever som är i behov av stöd det stöd de har laglig rätt till. Resursen medger också utveckling av arbetsmetoder och insatser för att snabbare anta introduktionsprogrammens elever i de nationella programmen.

Under 2014 höjs programpriserna för gymnasieskolan med 2,3% enligt beslut i KSL den 5 juni. Höjningen påverkar budgeten kraftigt. Alla nämndens verksamheter genomgår redan långt gående effektiviseringar, bland annat lokaleffektiviseringar, personalnedskärningar och begränsning av programutbudet. Effektiviseringarna fortsätter under 2014.

Folkpartiet föreslår att budgetramen för gymnasiet utökas med 2 mnkr som kompensation för höjda programpriser.

Konkurrensutsättning av vuxenutbildningen  fördröjs beroende på att KSL utreder gemensam vuxenutbildningsregion. Utredningen omfattar bland annat gemensam upphandling, gemensam prissättning och samverkan om kursutbudet.

I Folkpartiet diskuterar vi ibland vad ett gymnasium betyder för en kommun. Vi hittar inte alltid bra svar. När svaren fattas i politiken finns de i kulturen. Harry Martinsson skriver om vaganten:

(Han går)…. med örat lyssnande till människohoppet/ Då hör han en dag en småbarnsskola skratta till/ mellan träden i en liten rast på femton minuter./ Allt vad en köping äger av uppriktighet och naivism/ skrattar i denna kvart. (Ur dikten När jorden skrattade, 1931)

Avslutningsvis yrkar jag bifall till kommunstyrelsens förslag.

Margareta Ternstedt
ordförande i Gymnasie –och arbetsmarknadsnämnden