Tyresö ska ha Sveriges bästa skolor och förskolor

Barnen är vår framtid och måste få kosta.

En riktigt bra skola baseras på arbetsro och lärare med hög pedagogisk kompetens som får tid för varje elev. Folkpartiet vill därför fortsätta satsningarna på högre löner och bättre karriärmöjligheter för lärarna. Vi vill under nästa mandatperiod se över möjligheterna att inrätta lektorer (lärare som disputerat inom sitt område) i skolans högstadium. Satsningen som gjorts på förstelärare skall permanentas.

Varje elev måste, redan i tidig ålder, få det stöd och stimulans som behövs för att tillgodogöra hela sin potential. Elever som inte ges de bästa förutsättningarna att övervinna svårigheter i de tidiga klasserna kommer med stor sannolikhet få problem att lämna skolan med goda resultat.Därför måste ytterligare resurser satsas på att få alla elever i de lägsta klasserna att knäcka läs- och räknekoden.

Samverkan mellan socialtjänsten och skolan skall utvecklas ytterligare för att så fort som möjligt fånga upp de elever som riskerar att fara illa.

Ungdomar och barn skall i Tyresö mötas av valfrihet och mångfald inom skolområdet för att kunna tillgodogöra elevernas olika intressen. Folkpartiet ser därför positivt på etablering av nya skolor och förskolor i kommunen.

Vi behöver fler händer i förskolan, därför vill Folkpartiet fortsätta arbetet med att få ned antalet förskolebarn per årsarbetare. Dessutom vill vi öka tiden föräldralediga och arbetssökande får ha syskon på förskolan från dagens 20 timmar till 25-30 timmar i veckan. En stark ökning av förskole- och skolpeng är prioriterat för Folkpartiet under nästa mandatperiod. Barnen är vår framtid och måste få kosta.

I Tyresö har vi under mandatperioden inrättat ett system för barnomsorg på obekväm arbetstid (”nattis”). Arbetet med förskolor med flexiblare öppettider skall utvecklas ytterligare under nästa mandatperiod.

Förskollärarna och barnskötarna skall ges möjlighet till löpande vidareutbildning. Förskolans arbete med genuspedagogik skall utvecklas ytterligare.

Vi ger oss inte, målsättningen för folkpartiet är att Tyresös skolor skall tillhöra Sveriges bästa.