Säkrare cykelvägar för Tyresöborna

DebattTrafik

Cykeln är ett utmärkt och utsatt fordon. Utmärkt av miljö- och hälsoskäl, utsatt eftersom cyklister är oskyddade i trafiken. Många Tyresöbor cyklar till och från sina arbetsplatser och fler skulle göra det om det fanns säkra cykelvägar mellan Tyresö och Stockholm och övriga närområden.

Tyresö kommun har nyligen antagit ”Cykelplan för Tyresö kommun” Det inträffar varje år,otaliga och allvarliga skador mellan cyklister och motortrafikanter av olika slag, som inte uppfattar cyklisternas närvaro. Det är därför viktigt att det i cykelplanen tydligt framgår att ”Cykelvägarna , ska ha god framkomlighet och vara attraktiva, trafiksäkra och trygga.”

Så här långt är det en utmärkt plan som tagits fram. Planen är ambitiös och innehåller glädjande ståndpunkter för alla som cykelpendlar (eller vill börja cykelpendla) till arbetsplatser i grannkommunerna eller ”bara” inom Tyresö. Planen innehåller en hel del som är lockande för framtidens cyklister som t ex att  ”Huvudstråken i cykelnätet i Tyresö ska ansluta till de regionala cykelstråken för arbetspendling mellan regionala målpunkter.”
och
 ”Tyresö har ambitionen att vara en attraktiv besöksort. Visionen är att antalet turister ska öka. Som ett led i detta har ett särskilt rekreationscykelnät identifierats i syfte att ge boende och besökare möjlighet att med cykelns hjälp ta del av kommunens rika tillgång till naturupplevelser och kulturlandskap.”

Det framgår också att man har ambitionen att hålla cykelvägarna öppna året runt. Huruvida ambition och praktik går ihop när vintrarna blir som förra året och 2010 återstår att se. Vi får hoppas att kommunens tjänstemän håller efter snöröjningsentreprenörerna med allas vår hjälp.

Det finns dock ett par punkter som bör förtydligas snarast. Svaret på frågor som börjar med ”Hur” saknas ganska genomgående. Förmodligen förväntas tjänstemännen lösa detta självständigt, men det finns några föreslagna åtgärder som riskerar att bli föremål för överklaganden och/eller slag i luften. I planeringslistan för införandet hittar vi:

• Njupkärrsvägen – Sträckan Farmarstigen och Skogsängsvägen. Befintlig gångbana breddas – detta kräver marklösen

• Skogsängsvägen – Hela Skogsängsvägen. Befintlig gångbana breddas – detta kräver marklösen.

Det känns som om detta är rena skrivbordsprodukter. Dels för att den mark som rimligtvis kan lösas in inte skulle tillföra särskilt mycket vad gäller bredden på gång- och cykelbanan längs med vägen, dels för att villaägare längs den planerade sträckan har byggt till sina fastigheter på ett sådant sätt att denna breddning med all sannolikhet kommer att reta upp folk, överklagas och därmed fördröjas.

Dessutom ställer jag mig undrande för vad som är tänkt att hända efter Skogsängsvägen? Gångbanan längs Marsvägen är lika smal och osäker vad gäller gång- och cykeltrafikanter som Njupkärrsvägen. Dessutom finns det en busshållplats i vägen som iallafall i cykelrusningstid alltid genererar väntande och tvingar cyklister ut i vägbanan.

Pendlarstråken

I projektet Öresund som cykelregion [http://www.oresundsomcykelregion.nu/] har man tagit ett stort grepp om cykeltrafiken på båda sidor om sundet. Detta har under tre år genererat mängder med viktig och intressant information om cykeltrafik och cykelpendling. När man i cykelplanen skriver att ”Huvudstråken i cykelnätet i Tyresö ska ansluta till de regionala cykelstråken för arbetspendling mellan regionala målpunkter.” framgår heller inte hur. För att underlätta för Tyresöborna bör varje ny större väg planeras med separerad cykelväg. Samtidigt bör man införa nya dedikerade cykelvägar från Tyresö såväl i nord-syd som för tvärförbindelser. Detta måste naturligtvis koordineras med våra grannkommuner. I planen får man lite känslan av att man planerar att bredda eller förbättra befintliga cykelbanor/vägar. I Öresundsprojektet däremot diskuterar man ett attraktivare alternativ i ett stomnät av ”supercykelvägar”.

En ”supercykelväg” definieras så här i projektet Cykelexpresrutter, supercykelvägar, snabbcykelstråk  från Sveriges Kommuner och Landsting

Syfte och målgrupp:
• Öka cyklingens attraktivitet över längre sträckor och för arbetspendling
• Tidsvinst, säkerhetsvinst
• Knyta ihop viktiga målpunkter
• Stomnät, ej matarnät
• Pendling, vardagscykling, ej primär rekreation
• Förbättra för befintliga, locka nya cyklister”

Denna definition känns som det är det vi vill för Tyresö,  och det vi ska satsa på snarare än att lappa och laga befintliga sträckningar. En allra minsta ambition bör vara att alla nya sträckningar ska följa en sådan mall som föreslås i projektet.

Naturupplevelser och cykelvägar

Tyresö kommuns cykelplan innehåller många utmärkta förslag till förbättringar i det här avseendet. Det jag slutligen saknar är en anslutning mellan Tyresö Strand och Nacka, som den indikeras i planens karta 1
Detta innebär naturligtvis förhandlingar med Nacka kommun och den privata markägaren, men skulle onekligen erbjuda innevånare i såväl Nacka som Tyresö rikligt med naturupplevelser samtidigt som det förbättrar cykelkommunikationen mellan kommunerna.

Avslutningsvis om cykelvägar

Som sagt, Tyresö kommuns cykelplan innehåller många goda förslag och ambitioner. Dessvärre innehåller den också saker som man ser kan stoppas för att det inte är helt genomtänkt. Samtidigt som den slutliga utformningen och därmed ambitionsnivån sätts i händerna på tjänstemän istället för en mer utvecklad politisk vision.

Den mest uppenbara förbättringen är att fastslå att cykelvägarna till grannkommunerna i första hand ska utformas som ett stomnät av supercykelvägar enligt Öresundsprojektet definitioner och synpunkter.

Martin Skjöldebrand
ersättare i Barn- och utbildningsnämnden