Lärare måste få göra karriär

DebattSkola och förskola

Under lång tid avlövade socialdemokraterna den svenska lärarkåren på befogenheter och karriärmöjligheter.
Detta har i efterhand visat sig vara ett stort misstag och en stark delförklaring till varför den svenska skolan har haft svårt att attrahera och behålla duktiga lärare.

Givetvis måste lärare få utvecklas och erbjudas karriärmöjligheter. Det är naturligtvis också av central vikt för undervisningens kvalitet att utveckling sker och ny forskning kommer lärarna till del. Regeringen har anslagit nästan en miljard till kommunerna för att på sikt möjliggöra karriärtjänster.

Redan nu har den politiska majoriteten i Tyresö gett i uppdrag att två karriärtjänster i ämnet matematik skall införas i Tyresös grundskolor. Detta bör även kunna bidra till ökad måluppfyllelse i ämnet. Förhoppningsvis är detta bara första steget, på sikt bör det finnas karriärtjänster för duktiga lärare inom samtliga ämnen. Även lärare måste få göra karriär.

Leif Lanke
Vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden