Hur ska framtiden på Brevik se ut?

Bygga och boDebatt

Många familjer har genom åren drabbats av bygglovskrångel ute på Brevik, och Folkpartiet i Tyresös vice ordförande, Anders Henjer är inget undantag.

Med Anders  Henjer i spetsen har en grupp startats som driver bygglovsfrågorna om byggrätter och VA-frågorna politiskt.

Följande är gjort:

– En plan har upprättats som skulle kunna utöka byggrätterna från nuvarande 160m2 i VA-etapperna till 1/10, 1/7 eller 1/5 av tomtytan. (Detta kommer innebära en genomsnittlig värdeökning för tomter på 1,5-2 miljoner samt öka områdets attraktionskraft för inflyttning).

– Yttre Brevik och de områden som ej ska få kommunalt VA inom överskådlig tid kan gå samman och installera s.k. omvänd osmosanläggningar för vatten och moderna minireningsverk för avlopp. Detta är lösningar som kan godtas som alternativ till kommunalt VA enligt ansvarig på Länsstyrelsen.

Detta ska ge lika stor byggrätt som i VA-etapperna d.v.s. att i och med detta löses hela halvöns VA-problematik inom några år i stället för om 30år.

Kostnaden för detta är ca en miljon kronor för en anläggning som försörjer ca 70 hushåll. Offerter är redan intagna. Kostnaden blir en bråkdel av VA-avgiften för varje hushåll. Detta är modern teknik som används i flera länder i Europa. Om detta låter för bra för att vara sant! Gå in på www.afflux.se.

Nu vill vi veta hur opinionen ser ut för detta! Skriv gärna ner dina egna åsikter fritt. Tänk inte bara på dig själv, tänk stort – tänk på hela halvön. Dina åsikter är viktiga för att skapa framtidens politik och få med flera. Dela gärna detta med grannar eller ditt kontaktnät på Brevik. Är du emot detta är de synpunkterna också viktiga.

Anders Henjer
vice ordförande
Maila mig:  anders.henjer@gmail.com och gör din röst hörd.

____________________________________________________________________________

 1. Mark och vattenområden

  Med en ny planläggning av östra Tyresö, med kommunalt vatten- och avlopp, kan utsläppen av näringsämnen i våra fjärdar nästan stoppas helt. Yttre Brevik och de delar av Inre Brevik som först efter lång tid planeras få kommunalt VA, kan under överskådlig tid klara sig med lokala anläggningar för dricksvatten och lokala reningsverk för avloppsrening.

 2. Kulturmiljöer, strandskydd och näringslivsutveckling.

  Kulturmiljöerna kring Tyresö slott och Notholmen skall skyddas och vårdas. All sly utmed Follbrinkströmmen och andra delar av området som kommunen ansvarar för ska rensas bort. Det var mer vårdat på markis Lagergrens tid. Strandskyddet skall följa de gällande servitut som instiftades under avstyckningstiden efter markis Lagergren. Kvartersmark undantas från strandskyddet. Sjö- och strandtomter har och ska ha rätt att anlägga egen mindre brygga för det egna behovet. Inom Kalvfjärden, Ällmorafjärden, Vissvassfjärden bör mindre marinor för allmänheten få byggas ut, med de miljöhänsyn som hör till denna friluftsverksamhet. Mark för näringslivet ska även planläggas för östra Tyresö och inte förbjudas.

 3. Förskolor, skolor, handel- och affärscentra.

  Mark för förskolor, skolor, handel och affärscentra ska planeras i naturliga knutpunkter och stråk som till exempel Trinntorpsdalen utmed Tegelbruksvägen och i anslutning till Breviksmaren eller Ällmora.

 4. Bebyggelseutveckling
  • Längs stränder och vid starkt kuperad topografi är det svårt att stycka av mindre tomter än idag. Här bör ingen avstyckning ske, dock skall det få byggas upp till 1/10-del av tomtarean, med upp till 60 m2 uthus. Suterrängvåning, källare och inredd vind bör givetvis få byggas där topografin är lämplig. Sprängning skall undvikas. Byggnader ska anpassas till terrängen, inte tvärt om. Gestaltningsprogram ska upprättas som vägledning för god arkitektur.
  • Inom inre områden och vid planare topografi ska det ses över om ytterligare vägar och tomtmark kan avsättas för bebyggelse. Tomtstorlekar bör dock inte få understiga 2400 m2. I särskilda fall dock ner till min 1800 m2. Och inom dessa områden skall det få byggas upp till 1/7-del av tomtarean, resp. 1/5-del av tomtarean, med upp till 60 m2 uthus. Den flerhundraåriga byggnadskulturen med s.k. 1 ½-planshus ska få byggas, med sadeltak eller med de traditionella mansardtaken från 1700-talet. Källare resp. suterrängvåning skall få byggas där så är lämpligt. Sprängning skall undvikas. Byggnader ska anpassas till terrängen, inte tvärt om. Gestaltningsprogram ska upprättas som vägledning för god arkitektur.
  • Vägar, vatten och avlopp, fiber för data och telefoni samt el för kraft och belysning Tyresövägen som felaktigt under 90-talet byggdes med bullerdämpande plank, gräsremsor och avskild gång- och cykelväg ska byggas om ännu en gång. Vägen ska vara planlagd och utbyggd inom högst 5 år. Vägar inklusive vatten och avlopp, fiber och el ska vara klart ut till Trinntorp, senast år 2023 .Yttre Brevik kan under överskådlig tid klara sig självt med gruppvis installerade avsaltningsanläggningar och minireningsverk vilket ska rendera i fulla byggrätter även för dessa områden