Folkpartiet vill stoppa kommunalt högriskprojekt

DebattJobb och näringsliv

Spekulation med skattebetalarnas pengar att köpa ett vindkraftverk.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 18 april 2013, bestämdes att Tyresö kommun och Tyresö Bostäder AB tillsammans ska köpa ett vindkraftverk. Kraftverket kommer att uppföras i Dalarna och kostar över 43 miljoner kronor.
Tyresö kommuns skattebetalare får ta på sig 2/3 av kostnaden och Tyresö Bostäders hyresgäster 1/3. I princip finansierar varje Tyresöbo denna riskabla satsning med 1000 kronor var.

Att äga vindkraftverk är ingen kommunal kärnverksamhet. Folkpartiet anser att kommunens investeringsutrymme behövs till mer angelägna projekt. Folkpartiet röstade mot förslaget och reserverade sig mot beslutet.

Folkpartiet stödjer Tyresö kommuns vision om att ställa om kommunens energiförbrukning till förnyelsebara och koldioxidneutrala energikällor. Vindkraft är ett naturligt inslag i visionen, men för den sakens skull behöver inte kommunen själv äga vindkraftverk. Det finns andra som är mer lämpade att stå för ägande och drift. Än bättre för miljön och för Tyresö kommuns ekonomi vore att i klimatstrategins anda minska kommunens energianvändning genom att göra en storsatsning i effektivisering av kommunens värme-, ventilations, och VAsystem. Det finns även andra klimatsmarta sätt att minska på utsläppen.

Folkpartiet anser att det är spekulation med skattebetalarnas pengar att köpa ett vindkraftverk. Alltför många osäkerheter finns inbyggt i vindkraftens ekonomi. En stor del av vindkraftens lönsamhet beror på skattebefrielse. Skulle denna avskaffas blir investeringen direkt olönsam. I den lönsamhetskalkyl som kommunen gjort finns inte heller någon konsekvensbeskrivning av hur ett haveri påverkar ekonomin i projektet. I analysen räknas i stället med en mycket hög verkningsgrad och att verket levererar en omfattande mängd elenergi varje år under tjugo års tid. Längre driftstopp på grund av reparation eller renovering av anläggningen finns inte med i kalkylen. Blott en enkel uppräkning görs av driftkostnaden med knappa två procent per år.

Sverige beräknas de närmaste åren ha bestående elöverskott och låga elpriser. I kommunens riskanalys räknas dock med ständigt högre energipriser varje år under tjugo års tid. Investeringen är ett högriskprojekt med Tyresös invånares pengar som insats. En förkrossande majoritet av kommunfullmäktige valde, trots välgrundad kritik och argumentation från Folkpartiets ledamöter, att satsa skattebetalarnas pengar i detta riskfyllda projekt. Inte ens riskkapitalister vågar äga vindkraftverk. Fullmäktige ville inte heller återremittera ärendet för att rätta fel och brister i lönsamhetskalkylen, så att beslutsunderlaget skulle bli mer rättvisande. Förväntningarna på framtida eventuella kapitalvinster skulle då kunna tonas ned till realistiska nivåer.

Vi i Folkpartiet lägger skulden på alliansens största parti och på de största partierna i oppositionen som alla röstade för köpet. Framför allt anklagar vi moderaterna för att de inte lyssnat tillräckligt på våra argument. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kunde åtminstone ha hjälpt oss till en återremiss. Det står nu helt klart att det behövs betydligt fler liberaler i Tyresös fullmäktigeförsamling. Så här kan det inte få fortsätta.

Mats Larsson
Kommunalråd