Folkpartiet reserverar sig mot beslutet att inte lägga in en strandpromenad

Bygga och boDebattKultur och fritid

Reservation
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2013–09–11, § 117, Detaljplan Nyfors, beslut om granskning

Folkpartiet strävar alltid efter att uppmuntra och underlätta för tyresöbor att komma ut i naturen och att få till-gång till våra strandlinjer. I detaljplaneförslaget för Nyfors har därför Folkpartiet hela tiden önskat få en strandpromenad på plats.

Försitter kommunen den chans som nu finns att rita in en strandpromenad längs Tyresö-Flatens norra strand från Hundängen till Nyfors har man i princip för all framtid frånhänt sig den möjligheten. Strandpromenaden blir aldrig lättare att planera in än i detta ännu planlösa skede.

Antagligen av rädsla att stöta sig med fastighetsägarna i Nyfors vågar varken socialdemokrater eller moderater skicka ut ett förslag innefattande strandpromenad för granskning.

Med en allmänt tillgänglig strandpromenad kommer tillgängligheten till vattnet att öka både för de boende i Nyfors och för övriga tyresöbor. En strandpromenad skulle på trevligt sätt knyta samman området kring Hundängen och Gammelström med badstranden vid Tyresö-Flaten och Hällbergatomten, för att sedan leda vidare mot forsen, Albysjön och Tyresta naturreservat.

Kostnaden för själva anläggandet av strandpromenaden vid en landbaserad strandpromenad i trä upp-skattas i kommunens utredning till 200.000 kronor. Inlösen av privat kvartersmark beräknas i samma utredning på fullt genomsnittsvärde om 2000 kr per kvadratmeter och skulle då kosta 2.082.000 kr. Den företagsskada som berörda fastighetsägare lider uppskattas till 800.000 kr per fastighet eller totalt 7.200.000 kr för nio fastigheter. Uppskattningen av företagsskada bygger på uppgifter ur en omfattande utredning rörande en detaljplanelagd fastighet i Nacka där en gångväg längs vatten skulle utökas så att den blir körbar med bil, vilket knappast är relevant beträffande Nyfors. Även kostnaden för markinlösen bör studeras närmare. Kommunens utredning borde grunda sig på faktiska förhållanden och inte på hur det förhåller sig beträffande en fastighet i Nacka. Strandpromenaden kan byggas när ekonomin tillåter – men den måste föras in i planen.

Folkpartiet bedömer att en stor del av promenaden kan ligga på fast mark nära vattnet. Vid Hällbergatomten finns till exempel rester av en gammal väg längs vattnet. Längs en del partier där berget lutar brant mot vattnet måste strandpromenaden kraga ut över vattnet på en i berget förankrad konstruktion.

Förutom den folkhälsoaspekt som ligger i en attraktiv strandpromenad finns en trafiksäkerhetsaspekt då många fotgängare i stället för att gå på Nyforsvägen troligen hellre väljer strandpromenaden framför att gå fram och åter på en bilväg. Även biltrafiken på Nyforsvägen torde minska då det blir mer attraktivt att parkera vid Hundängsparkeringen än vid Nyfors.

Ytterligare en positiv effekt av en strandpromenad är att den naturliga vegetationen närmast stranden och troligen även längre upp på tomterna torde vårdas för att minska den insyn som kan finnas från strandpromenaden upp mot bebyggelsen. Därmed döljs bebyggelsen sett från stranden.

De juridiska aspekter som lyfts fram i kommunens utredning gällde en tänkt strandpromenad längs havet förbi några fastigheter i Kalmar län. Strandpromenaden skulle under stora delar av året inte kunna användas på grund av översvämning och de som använder den tvingas då gå längre upp på berörda fastigheter. Vidare var avståndet blott femton meter mellan ett soldäck och tänkt gångväg förbi en av de berörda fastigheterna. Jämförelsen med Nyfors är helt irrelevant. Avvägningen mellan allmänt och privat intresse ska inte göras av kommunala tjänstemän, det är politikens uppgift. Vid eventuellt överklagande avgör högre instanser.

De skräckvisioner och hinder som målas upp av dem som motsätter sig en strandpromenad behöver inte infrias.

Det går att göra en vacker strandpromenad – om viljan finns. Folkpartiet vill mer och vi reserverar oss mot beslutet att inte lägga in en strandpromenad i det material som skickas ut för granskning.

För Folkpartiet Liberalerna i Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet
Mats Larsson