Fler lärare och mindre klasser i Tyresö

Skola och förskola

Det är oerhört glädjande att Regeringen nu presenterat Lågstadielyftet vilket är ett permanent statsbidrag på två miljarder. Det uttalade syftet är att höja kvalitén i framförallt de lägre årskurserna genom mindre klasser och fler speciallärare.

Under allt för många år valde socialdemokraterna att låta elever lämna lågstadiet med bristande kunskaper. På så sätt sköts problemet med undermåliga kunskaper bara framåt tills det var mycket svårare att rätta till. Folkpartiet, såväl på riksnivå som här i Tyresö, arbetar utifrån vikten av tidiga insatser för att fånga upp och stötta alla elever. Inget barn får lämnas efter.

Leif Lanke
vice ordförande (fp), Barn- och utbildningsnämnden

Allmänt om satsningarna på Lågstadielyftet

Satsningarna på lågstadielyftet görs i syfte att höja resultaten i den svenska skolan. Lågstadiet är viktigast eftersom det är där grunden läggs för elevens framgång. Tidiga insatser ska ge elever det stöd de behöver för att inte halka efter.

Alliansregeringen vill att förskoleklassen inte bara ska bli obligatorisk, utan en del av grundskolan som en ny årskurs 1. Det betyder bl.a. att eleverna får fler rättigheter, t.ex. till särskilt stöd och praktiska saker som skolskjuts.Sverige ligger redan bra till på lärartäthet och resurser, men ökade resurser ger effekt om de används på rätt sätt. Lågstadielyftet ska också ses tillsammans med andra satsningar som Folkpartiet gör, såsom tidigare betyg, högre status för läraryrket och ökad studiero.

Förslag om mindre klasser har tidigare kommit från Socialdemokraterna. Till skillnad från dem har vårt Lågstadielyft större flexibilitet (mindre klasser/fler speciallärare/fler halvklasstimmar/osv.) och kan anpassas till lokala behov utifrån vad lärarna tycker är bäst. Dessutom saknar Socialdemokraternas förslag om utbyggd lärarutbildning och Lågstadielyftet är inte möjligt om vi inte utbildar fler lågstadielärare och fler speciallärare.

Söktrycket till lärarutbildningen har varit lågt, men tack vare regeringens reformer med ny lärarutbildning, lärarlegitimation och karriärtjänster med löneökningar ökar det kraftigt nu.