En grön liberal politik för ett hållbart samhälle

Klimatförändringarna är den viktigaste miljöfrågan, men inte den enda.

Folkpartiet har en lång tradition av att driva naturvårdsfrågor som t ex att bevara gammelskogar och skydda strandlinjer från exploatering. Ett arbete som i Tyresö visar sig i vårt stora engagemang för våra bostadsnära grönområden, att göra våra kuster och sjöar mer tillgängliga genom t ex strandpromenader, att skapa, underhålla och bevara kommunala naturreservat och sist men inte minst engagemanget för vår största och viktigaste naturskatt, Tyresta nationalpark och naturreservat.

Aktiv mark- och fastighetspolitik skyddar våra bostadsnära grönområden

Vi vill att politikerna ska sitta i förarsätet när den gäller samhällsbyggandet i kommunen. Det är bra och vitaliserande för stadsbyggandet att det även kommer initiativ från privata entreprenörer och markägare. Samhällsbyggandet är emellertid en process som måste omfatta en helhetsyn, som man inte kan förvänta sig av andra aktörer än kommunen själv. Vi vill ha ordning och reda i planarbetet, med öppenhet och långsiktighet som ledord. Vi vill att kommunen, gärna via Tyresö Bostäder, i mycket högre grad än som nu sker, tar initiativ i markfrågor för att kunna göra strategiska fastighetsinköp när tillfälle uppstår.

I Tyresö har vi brist på exploateringsbar mark. För att i ett sådant läge kunna värna de bostadsnära grönområdena, är det viktigt att vi bygger på rätt sätt och på rätt ställe. Det gäller t ex att förtäta utan att ta grönområden i anspråk, och att exploatera redan ianspråktagen mark för ett bättre markutnyttjande. Vi vill vidare planlägga och vårda våra viktiga grönområden, även de som inte direkt kvalificerar sig som kommunala naturreservat.

Miljövänliga och effektiva kommunikationer

Tyresö är en pendlarkommun som är starkt beroende av god kollektivtrafik, främst in mot Stockholm, men också i riktning till våra grannkommuner Haninge, Huddinge och Nacka. Vi verkar för fler bussar direkt in mot centrala Stockholm, samt trafikåtgärder som gör att dessa busslinjer fungerar bättre under rusningstrafik än vad fallet är idag. Vi behöver också fler infartsparkeringar i strategiska lägen och en bättre lokal kollektivtrafik mellan olika kommundelar.

Folkpartiet verkar för att en utbyggnad av ett tredje körfält på Tyresövägen påbörjas snarast. Med ett extra körfält kan kollektivtrafiken prioriteras, som därmed blir både effektivare och attraktivare. Färre bilar och snabbare bussar gynnar miljön, köerna minskar och restiderna blir kortare vare sig du väljer att åka kollektivt eller av något skäl ändå väljer att ta bilen.

Det finns tankar att införa ett kommunalt stödsystem för samåkning i form av en app för smartphones. Det är en utmärkt idé som vi stödjer, och vi tycker det är rimligt att detta projekt delvis finansieras ur kommunens budget.

Ett gissel för de som väljer det kanske mest miljövänliga alternativet att ta sig till jobbet, nämligen att cykla, är de begränsade alternativen att passera kommungränserna. Vi behöver verkligen förbättra dessa möjligheter, främst i riktning in mot stan. Men ett par broförbindelser vill vi speciellt nämna. En gång- och cykelbro över Gudö å måste byggas snarast. Lite mer visionärt är en gång- och cykelförbindelse över Trångsund. Den senare skulle ge en cykelpendlingsmöjlighet till pendeltågsstationerna i Huddinge, vilket skull öppna för helt nya resvägar, främst för de boende i Trollbäcken men även för de som bor lite längre bort från Drevviken.

Tyresö har också hyfsade förutsättningar för lokal båttrafik. Det är långt till Stockholm vattenvägen, men det finns andra intressanta destinationer vi snabbt kan nå. Både Solsidan och Saltsjöbaden där det finns spårburen trafik, och Värmdö, kan nås snabbt från Tyresö Strand och andra punkter runt Brevikshalvön.

Sist men inte minst vill vi ordentligt utreda möjligheterna för spårburen trafik till Tyresö. Varken tunnelbana, snabbspårväg eller de mer futuristiska lösningarna med spårbilar ska uteslutas.

Energipolitik för grön el
Vi förespråkar att Tyresö kommun använder sig av grön el i sina egna verksamheter. Det kan vi göra genom att teckna avtal med lämpliga elleverantörer på samma sätt som du som privatperson kan göra. Vi är emot kommunala högriskprojekt inom energiområdet, som t ex den nyligen beslutade storinvesteringen i ett kommunalt vindkraftverk i Dalarna.

Vi vill också stimulera Tyresöborna till att investera i alternativa energisystem, genom att subventionera bygglovskostnaderna för den ombyggnation som krävs i t ex en villa.

Folkpartiets miljöpolitik bottnar i kunskap.

Grön liberal miljöpolitik tar avstånd från symbolpolitik och åtgärder som dövar samveten. Vi vill i stället rädda miljön.